หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,613 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 26 เมษายน 2561
26 เม.ย. 61
56
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 25 เมษายน 2561
26 เม.ย. 61
54
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 25 เมษายน 2561.
26 เม.ย. 61
37
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ !
26 เม.ย. 61
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายศูนย์สาธิตห้วยหลอ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหลอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง).pdf
26 เม.ย. 61
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเรียงราษฎร์ร่วมใจ - หัวควน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง).pdf
26 เม.ย. 61
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่และขยายเขตประปา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะจง ตำบลทับช้าง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 และงวดที่ 2
26 เม.ย. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสิงหนคร
26 เม.ย. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังคอกไก่-บ่อทราย หมู่ 10
26 เม.ย. 61
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายยีเอบ หมู่ 12 ปากจด
26 เม.ย. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทับช้าง ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่และขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านโคกจง-คลองปราง ตำบลทับช้าง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา งวดที่ 1 และงวดที่ 2
26 เม.ย. 61
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
26 เม.ย. 61
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศกำหนดวันและเวลาการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์
26 เม.ย. 61
12
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
26 เม.ย. 61
13
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจังหวัดสงขลา
26 เม.ย. 61
7

»ข้อมูลทั้งหมด 77,613 รายการ