หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,233 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า (Zika virus disease)
30 ก.ย. 59
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (โครงการเครื่องเล่นสนาม)
30 ก.ย. 59
90
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ 11 ภารกิจ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
30 ก.ย. 59
109
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู็ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลจ้าง
30 ก.ย. 59
95
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
83
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
30 ก.ย. 59
69
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก เทศบาลตำบลปริกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
30 ก.ย. 59
44
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประกาศ เรื่อง ขออนุมัตินำเงินประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่ติดต่อขอรับคืนเข้าบัญชีเงินสะสม
30 ก.ย. 59
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 การปรับปรุงแผนที่แม่บท LTAX GIS ในเขตเทศบาลตำบลพะวง
30 ก.ย. 59
43
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศตรวจรับงานจ้าง
30 ก.ย. 59
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ (โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา)
30 ก.ย. 59
63
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
30 ก.ย. 59
66
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
30 ก.ย. 59
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศ บังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
30 ก.ย. 59
78

»ข้อมูลทั้งหมด 57,233 รายการ